Εργαλεία Λογισμικού

GoldWave
HTK
ΑΤ & T FSM Library
Speech & Voice at Sun Microsystems
speechrecognition.com
CSLU Toolkit
CMUSphinx
MSState ASR Toolkit
CMUSphinx
SPRACHcore software package
Auditory toolbox by Malcolm Slaney
Colea Toolbox by Phillip Loizou
Levent M. Arslan Speech Toolbox
The Edinburg Speech Tools Library
KTH WaveSurfer
Sound Exchange
PRAAT: doing phonetics by computer
Transcriber
UCL Speech Filing System
FBVIEW multi-channel audio file viewer
CMU-Cambridge Statistical LM Toolkit
SRI LM Toolkit
Speech Synthesis Software/Hardware

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Ανακοινώσεις | Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Εργαστήρια | Βιβλιογραφία | Ενδεικτικές σελίδες