Βιβλιογραφία  

Βασικό Σύγγραμμα
D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing, 2/e. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education-Prentice Hall, 2009.(Διανέμεται Εύδοξος)


  Συνιστώμενη Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κ. Κοτρόπουλος, Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Ομιλίας, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, υπό διαμόρφωση.
J. R. Deller, J. G. Proakis, and J. H. L. Hansen, Discrete-Time Processing of Speech Signals. N.Y.: Macmillan, 1993. Νεότερη έκδοση New York, Ν.Y.: Wiley-IEEE, 1999.
D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing, 2/e. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education-Prentice Hall, 2009.(Διανέμεται Εύδοξος)
T. F. Quartieri, Discrete-Time Speech Signal Processing: Principles and Practice. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education-Prentice Hall, 2002.
D. G. Childers, Speech Processing and Synthesis Toolboxes. New York, Ν.Υ.: Wiley, 2000.
X. Huang, A. Acero, and H. -S. Hon, Spoken Language Processing. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education-Prentice Hall, 2001.
L. R. Rabiner and R. W. Schafer, Theory and Applications of Digital Speech Processing. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education-Prentice Hall, 2011.
C. Becchetti and L. P. Ricotti, Speech Recognition. New York, N.Y.: Wiley & Sons, 1999.
D. Gibbon, R. Moore, and R. Winski (Eds.), Handbook of Standards and Resources for Spoken Language Systems, vol. I-IV. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998.
C. S. Burrus, J. H. McClellan, A. V. Oppenheim, T. W. Parks, R. W. Schafer, and H. W. Schuessler, Computer-Based Exercises for Signal Processing. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall PTR, 1994.
C. -H. Lee, F. K. Soong, and K. K. Paliwal (Eds.), Automatic Speech and Speaker Recognition. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1996.
S. Young and G. Bloothooft (Eds.), Corpus-Based Methods in Language and Speech Processing. Dordercht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997.
F. Jelinek, Statistical Methods for Speech Recognition. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.
S. Nakagawa, K. Shikano, and Y. Tohkura, Speech, Hearing and Neural Networks. IOS Press, 1995.
K. Johnson and J.W. Mullennix (Eds.), Talker Variability in Speech Processing. San Diego, CA: Academic Press, 1997.
Β. Διγαλάκης, Σημειώσεις του μαθήματος ``Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής'' . Πολυτεχνείο Κρήτης, 1999.
K. R. Rao and J. J. Hwang, Techniques and Standards for Audio, Image and Video Compression. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1996.
R.A. Cole et al., Survey of the State of the Art in Human Language Technology. U.S. National Science Foundation - E.U. DG XIII-E, Center for Spoken Language Understanding, Oregon 1995.
Γ. Καραγιάννης, Λογοπλοήγηση, τεύχη 1-10 . Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Αθήνα 1996-1999.
S. Theodoridis and K. Koutroumbas, Pattern Recognition. San Diego, CA: Academic Press, 1999.
C. D. Manning and H. Schutze, Foundations of Statistical Natural Language Processing. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.

 

Η βιβλιογραφία σε pdf (αρχείο anno1.pdf)
Αναζήτηση με το λήμμα speech processing στο βιβλιογραφικό κατάλογο του ΑΠΘ


  Ηλεκτρονική βιβλιογραφία (e-books)
J Benesty, M. M. Sondhi, and Y. Huang, Springer Handbook of Speech Processing, Springer 2008.
J. Benesty, S. Makino, and J. Chen, Speech Enhancement, Signals and Communication Technology, Springer, 2005.
I. Cohen, J. Benesty, and S. Gannot, Speech Processing in Modern Communication, Springer Topics in Signal Processing, Vol. 3, 2010.
A. Neustein, Advances in Speech Recognition: Moble Environments, Call Centers and Clinics, Springer 2010.
A. Waibel and R. Stiefelhagen (Eds.), Computers in the Human Interaction Loop, Human-Computer Interaction Series, Springer 2009.
P. Sinha (Ed.), Speech Processing in Embedded Systems, Springer 2010.
G. A. Fink, Markov Models for Pattern Recognition: From Theory to Applications, Springer, 2008.
J. Benesty, J. Chen, Y. Huang Microphone Array Signal Processing, Springer Topics in Signal Processing, Vol. 1, 2008.
Y. Huang, J. Benesty, and J. Chen, Acoustic MIMO Signal Processing, Signals and Communication Technology, Springer 2006.

 

  Επιστροφή