Εργαστήρια

MIT Lincoln Laboratory
Haskins Laboratories
UMD Vocal Tract Visualization Lab
International Computer Science Institute, University of California, Berkeley, Speech Group
SRI STAR Lab
UCSC Perceptual Science Laboratory
UCLA Speech Processing & Auditory Perception Laboratory
Linguistic Laboratory for Speech Prosody University of Illinois at Urbana-Champaign
The Speech Laboratory at Reading University
International Center for Advanced Communication Technologies
Boston University - Complex Biosignal Processing Lab
University of Cambridge - Department of Electrical & Computer Engineering - Machine Intelligence Lab -Speech Group
Stanford University Center for the Study of Language & Information

 

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Ανακοινώσεις | Εργασίες | Ηλεκτρονική υποβολή | Λογισμικό | Εργαστήρια | Βιβλιογραφία | Ενδεικτικές σελίδες