Ενδεικτικές Σελίδες Διαδικτύου

ΙΕΕΕ Signal Processing Society.
IEEE Circuits and Systems Technical Committee on DSP.
European Association for Signal Processing.
Signal Processing Information Base (SPIB).
Communications and Signal Processing, Dept. of ECE, University of Delaware, USA.
Signal Compression and Classification Group, Image, Video, and Multimedia Systems Group, Institute for Computational and Mathematical Engineering, Stanford University, USA.
Multimedia Lab, University of Toronto, Canada.
Computer Vision Group University of Maryland College Park; U.S.A.
Systems, Communication, Control and Signal Processing, Computer Science, Dept. EECS, MIT, USA
Communications and Signal Processing, Imperial College, U.K.
CVSSP: Centre for Vision, Speech, and Signal Processing, University of Surrey, U.K.
School of Engineering: Electrical Engineering,Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.
Dept. of Signal Processing, Tampere University of Technology, Finland.
Institute for Information Processing, University of Hannover, Germany.
Multimedia Communications and Signal Processing, Univ. of Erlangen-Nuernberg, Germany.
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 

Αρχική σελίδα | Πίνακας περιεχομένων | Ανακοινώσεις | Σημειώσεις διαλέξεων | Φροντιστηριακές ασκήσεις | Εργασίες | Hλεκτρονική υποβολή | Προβλήματα | Λογισμικό | Ενδεικτικές Σελίδες