Λογισμικό

 

Web site της OpenGL .

Web site της εργαλειοθήκης της OpenGL (glut) σε υλοποίηση της Sicilon Graphics (sources, on-line manuals, etc.) .
Web-site της εργαλειοθήκης της OpenGL (glut) για Microsoft  Windows (Win32) σε υλοποίηση του Nate Robins (sources, on-line manuals, etc.)

3D Internet Web Sites, από το βιβλίο Power 3D high speed Graphics in Windows 95/NT του Kylie Lussier, PTR Prentice Hall, 1997 .

 

Tutorials

Tutorials για προγραμματισμο με OpenGL (NeHe)

Tutorials για προγραμματισμό με OpenGl (Apron)

Συνοπτικός οδηγός συναρτήσεων της υλοποίησης της OpenGL για Windows 95/NT από το βιβλίο, Power 3D high speed Graphics in Windows 95/NT του Kylie Lussier, PTR Prentice Hall, 1997 .

 

 

 

 

Αρχική Σελίδα | Ανακοινώσεις | Διαλέξεις και Βαθμολόγηση | Ύλη | Φροντιστηριακές-Εργαστηριακές ασκήσεις και Εργασίες| Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών | Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρείες | Newsgroups-Mailing lists | Βιβλιογραφία | Λογισμικό(Software) | Υλικό(Hardware) | Άλλες Πηγές | Εταιρείες