ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΕΟΤ

 

Α1.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Στόχος του έργου είναι η τεχνολογική έρευνα για την εφαρμογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων ανάκτησης και προστασίας δεδομένων σε μορφή εικόνων και εικονοσειρών μέσα από πιλοτικές εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα. Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει:

 

α) στον σχεδιασμό και  την ανάπτυξη κατάλληλης βάσης δεδομένων ψηφιακών εικόνων, εγγράφων (δηλαδή εικόνων με περιεχόμενο κείμενο) και εικονοσειρών (video) καθώς και συνδεδεμένης ιστοσελίδας για την εφαρμογή και αξιολόγηση σε πραγματικά προβλήματα μεθόδων ανάκτησης εικόνων, εγγράφων  και εικονοσειρών και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στα παραπάνω μέσα.

 

β) στην αξιολόγηση και προαγωγή σύγχρονων μεθόδων για την «έξυπνη» αναζήτηση ψηφιακών εικόνων / εγγράφων (image retrieval) και εικονοσειρών (video retrieval) σε βάσεις δεδομένων και γενικότερα στο διαδίκτυο. Οι μέθοδοι αναζήτησης θα συνδυάζουν τεχνικές βασισμένες στο περιεχόμενο της εικόνας (content based) αλλά θα συνδυαστούν και με κλασσικές τεχνικές ανάκτησης δεδομένων (text retrieval) με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των μεθόδων ανάκτησης ψηφιακών εικόνων.

 

γ) στην αξιολόγηση και προαγωγή σύγχρονων μεθόδων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών (ή κατόχων) ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τόσο την εφαρμογή ψηφιακών υδατοσημάτων (watermarks) και αποτυπωμάτων (fingerprints) σε εικόνες για την κατοχύρωση της αυθεντικότητας, όσο και τεχνικές αναζήτησης των παράνομα χρησιμοποιούμενων  ψηφιακών εικόνων και εικονοσειρών σε διάφορες χρήσεις όπως σε βάσεις δεδομένων, στο διαδίκτυο, σε διαφημίσεις, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λ.π.